Parish Administration

Rev Fr Sebastian Panjikkaran
vicar
+91 8547 77 5750

. Rev Fr Dophin Kattuparambil
Asst vicar
+91 9846 14 5718Inasu Vethamattil
Church Handler
+91 9495 24 7392

Jose Paul
Church Handler
+91 9400 09 3861

Joy Anthony
Church Handler
+91 9744 75 3777

Remmy Anchery
parish Sacristan
+91 9388 41 4000

Reesa Davis
Office Staff
+91 9048 24 8321